Dziękuję za odwiedziny! Udanych zakupów!

Regulamin Sklepu Internetowego Oko Oko by Instrukcję Poproszę

§ 1 Zakres Obowiązywania

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022 aż do jego zmiany lub odwołania
 2. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne obowiązki i uprawnienia stron w relacjach pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w zakresie działalności Sklepu, a w szczególności warunków, zasad oraz sposobu: składania ofert, zawierania umów, odstąpienia i postępowań reklamacyjnych.
 3. Regulamin niniejszy jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej https://sklep.instrukcjepoprosze.pl/, a Strony wiąże w treści, jaka opublikowana była w dniu zawarcia konkretnej umowy.

§ 2 Słowniczek pojęć

Ilekroć w Regulaminie niniejszym jest mowa o:

 1. Dniach roboczych – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawie – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawcy – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów zajmujący się profesjonalnym transportem
  i dostawą Towarów.
 4. Działalności nieewidencjonowanej – oznacza to działalność wykonywaną przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Działalność nieewidencjonowana nie stanowi działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Przedsiębiorców.
 5. Kodeksie Cywilnym, kc – oznacza to ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  – kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.).
 6. Kupującym – oznacza to osobę lub osoby fizyczne, osobę lub osoby prawne, jednostkę lub jednostki organizacyjne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które złożyły ofertę zawarcia umowy zakupu Towaru następnie zaakceptowaną przez Sprzedającego.
 7. Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Prawie Przedsiębiorców – oznacza to ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z póź. zm.).
 9. Przedsiębiorcy, Podmiot gospodarczy – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
  i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulaminie – oznacza to niniejszy zbiór zasad obowiązujących na stronie.
 11. Sklepie Internetowym – oznacza to działalność Sprzedającego, a w szczególności umieszonych zaproszeń do składania ofert zakupu Towarów publikowanych na stronie internetowej https://sklep.instrukcjepoprosze.pl/ 
 12. Sprzedającym – oznacza to: Agnieszkę Walkowiak prowadzącą działalność nieewidencjonowaną, z siedzibą w Puszczykowie 62-040, ul.Kopernika 58
 13. Towarze, Produkcie – oznacza to produkt/ rękodzieło wykonane przez Sprzedającego i  przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży, gotowy lub  nieprefabrykowany, wykonywany na konkretne, indywidualne zamówienie Kupującego, według jego specyfikacji.
 14. Trwałym nośniku – oznacza to materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu
  lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15. Umowie Sprzedaży, Sprzedaży – oznacza to umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym
  a Sprzedającym;
 16. Ustawie o Prawach Konsumenta – oznacza to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.);
 17. Ustawie o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – oznacza to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.);
 18. Zamówieniu – ofercie zakupu Towaru wystosowanej przez Kupującego do Sprzedającego za pomocą środków porozumiewania się na odległość
  (w szczególności: poprzez kliknięciu “Kupuję i płacę”, “Zamawiam” lub formularz zamówienia umieszczony na stronie internetowej Sklepu, chat, poczta e-mail i komunikatory internetowe, np. Messenger).
 19. Produkt/towar nieprefabrykowany –  jest  to rękodzieło wykonane po uzgodnieniu oraz według specyfikacji konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 20. Produkt/Towar dostępny “od ręki” – jest to  wcześniej wykonany produkt, w pełni gotowy do zakupu i wysyłki, w takim Produkcie nie ma   możliwości wprowadzenia nim zmian.

§ 3 Postanowienia ogólne

i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej,
  Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem tych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą
  do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Sprzedający dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Sprzedający może stosować mechanizm plików “cookies”, więcej informacji, na temat  “cookies” oraz przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych, zawarte zostało w dokumencie Polityki Prywatności. Dokument można znaleźć na niniejszej stronie pod adresem: https://sklep.instrukcjepoprosze.pl/polityka-prywatnosci/
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedającego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Naruszenie niniejszego zakazu wiąże się z odpowiedzialnością prawną.
 5. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki bezpieczeństwa, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności, zalecanym jest stosowanie silnych, unikalnych haseł, nie udostępnianie swoich danych do logowania osobą trzecim, programów antywirusowych, nie korzystanie z publicznych niezabezpieczonych sieci.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego
  w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedającego, tj. działalności reklamowej innego sklepu, sprzedającego, przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści
  nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej
  na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 4 Zamówienia

 1. Sprzedający nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa,
  a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz Prawa Przedsiębiorców, dlatego do umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące Podmiotów gospodarczych.
 2. Należy zwrócić uwagę że większość z informacji zawartych w Sklepie nie stanowi oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie potencjalnych Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem wskazanych przez Sprzedającego środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w § 2 pkt. 18 Regulaminu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny
  na dobę.
 4. Kupujący, składając zamówienie, podaje Sprzedającemu w szczególności: nazwę Towaru oraz ewentualnie inne – wyszczególnione przez Sprzedawcę w Sklepie parametry oraz swoje dane teleadresowe, na które wysłany ma zostać Towar, wybiera, z pośród podanych przez Sprzedawcę, sposób wysyłki i płatności .
 5. Po otrzymaniu zamówienia od Kupującego, Sprzedający – w wypadku woli
  i możliwości wykonania zamówienia – przesyła Kupującemu zwrotną wiadomość
  1. W  przypadku produktu gotowego –  potwierdzającą jego dostępność, przyjęcie płatności i gotowość do wysyłki
  2. W przypadku towaru nieprefabrykowanego – podając w szczególności cenę wybranych Towarów, możliwe formy płatności oraz sposób i termin Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o dodatkowych płatnościach jakie Kupujący miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Brak przesłania wiadomości potwierdzającej zamówienie przez Sprzedającego równoznaczny jest z nie zawarciem umowy.
 6. Na podstawie podanych przez Sprzedającego, w wyżej wymienionej wiadomości informacji, Klient precyzuje zamówienie o informacje, o które przesyłając Sprzedającemu specyfikację Towaru, który obejmuje umowa, wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Brak przesłania tej wiadomości równoznaczny jest z nie zawarciem umowy.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia oraz w przypadku produktu nieprefabrykowanego, kwotę przedpłaty. Brak przesłania tej wiadomości lub brak uiszczenia przedpłaty równoznaczny jest z nie zawarciem umowy.

§ 5 Termin Realizacji Zamówienia

 1. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę odpowiedzi na ofertę złożoną przez Kupującego.
 2. W wypadku braku odmiennego uregulowania, przyjmuje się, że Zamówienie zostanie wykonane i nadane do Kupującego w terminie do 2 – 120 dni ( czas zależy od rodzaju i specyfikacji zamówienia) od dnia rozpoczęcia realizacji przez Sprzedającego oferty kupna wystosowanej przez Kupującego.
 3. Dzień rozpoczęcia realizacji uzależniony jest od dostępności materiałów niezbędnych do wykonania Zamówienia, kolejki w terminarzu zamówień oraz wybranej przez Kupującego formy płatności.
 4. Zamówienia realizowane w kolejności przyjmowania ofert zakupu przez Sprzedającego (termin ten stosuje się w miejsce terminu z art. 5431 § 1 kc, jako odmienne ustanowienie umowne – zgodnie z treścią tego przepisu).
 5. Za dodatkową, indywidualnie uzgadnianą opłatą, możliwym jest nadanie Zamówieniu statusu priorytetowego, co powoduje jego wykonanie w krótszym terminie, lecz musi być to każdorazowo uzgodnione i zaakceptowane przez Sprzedającego.

§ 6 Płatności

 1. Ceny za Towary podane przez Sprzedającego stanowią ceny brutto wyrażone w walucie polskiej i nie zawierają w sobie w szczególności kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego: Agnieszka Walkowiak 49 1140 2004 0000 3102 7679 7468 lub po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzdającym Blik na nr telefonu 603657765
  2. przelewem elektronicznym poprzez systemy płatności  PayPal,

  3. kartą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) – operator PayPro S.A.

 3. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego – Kupujący,  jest zobowiązany opłacić zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od przesłania Kupującemu przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 4. Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedającego o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży.

§ 7 Dostawa

 1. Sprzedający realizuje Zamówienia na terytorium:

  1. Rzeczypospolitej Polskiej poprzez  Dostawców:

   1. InPost
   2. Poczta Polska
  2. Unii Europejskiej – przesyłka poza granice Polski jest ustalana indywidualnie, należy podać mailowo  przed zakupem kraj wysyłki, rodzaj towaru i ilość sztuk.
 2. Z uwagi na specyfikę Towaru, nie wysyłam za pobraniem.
 3. Ceny kosztów dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej określone są w zakładce „koszty dostawy”, dostępnej na stronie Sklepu.
 4. Wysokość kosztu przesyłki poza granice Polski jest ustalana indywidualnie, należy podać mailowo przed zakupem kraj wysyłki, rodzaj towaru i ilość sztuk.
 5. Sprzedający zobowiązuje dochować należytej staranności w tym, by dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży Kupującemu wykonany z najwyższą dokładnością.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy
  na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
 7. W dniu wysłania Towaru do Kupującego przekazywana jest mu informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedającego.
 8. Kupujący obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu szkody.

§ 8 Wysyłka Towaru

 1. Wysyłki realizowane są w dni robocze (poniedziałek-piątek).
 2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem
  1. Poczty Polskiej – listem poleconym lub paczką pocztową priorytetową
  2. za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w Puszczykowie lub Poznaniu po wcześniejszej przedpłacie za towar i mailowym lub telefonicznym umówieniu się na odbiór na konkretny dzień i godzinę.
 4. Przesyłki wysyłane są nie później niż:
  1.  3 dni robocze w przypadku Produktu dostępnego “od ręki”
  2. w przypadku Produktu nieprefabrykowanego 30 – 120 dni od momentu potwierdzenia szczegółów zamówienia.
 5. Dni wymienione w pkt. 4 liczone są od daty wpływu wpłaty/przelewu na konto Sklepu. Dni robocze to dni liczone bez sobót i niedziel oraz wszystkich świąt kalendarzowych. Przesyłki są dostarczane tylko w dni robocze, nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta kalendarzowe.
 6.  Do czasu wymienionego w pkt. 4 należy doliczyć jeszcze czas dostarczenia przesyłki poleconej priorytetowej lub przesyłki kurierskiej przez Pocztę Polską bądź InPost
 7. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia i błędy wynikające z pracy Poczty Polskiej i Inpostu, skargi z tego tytułu wnosi Klient w swojej placówce Poczty Polskiej lub Inpost.
 8. Jeśli w ciągu 3 dni (przesyłka krajowa) lub 7 dni (przesyłka zagraniczna) od otrzymania od Sprzedawcy e-maila o wysyłce towaru, towar nie dotrze do Klienta, należy pilnie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail. Sprzedawca poda wówczas numer przesyłki, aby Klient mógł sprawdzić jej status na stronie internetowej Poczty Polskiej lub InPostu.
 9. W przypadku nie odebrania, czy nie podjęcia z poczty przez Klienta przesyłki, Dostawca  zwraca przesyłkę do Sprzedawcy, za który to zwrot jest on zmuszony zapłacić Dostawcy. Przesyłka z towarem może być ponownie wysłana po opłaceniu przez Klienta kosztów zwrotu przesyłki oraz ponownych kosztów przesyłki.

§ 9 Odstąpienie

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta, przez co rozumie się odbiór Zamówienia od Dostawcy. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który Sprzedawca prześle Kupującemu mailem po otrzymaniu informacji o woli odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wartość zwracanych Towarów. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów (w wysokości kosztów najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia). Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostawy Towarów (w wysokości kosztów najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia). W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży w części, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towarów, chyba, że niezakupienie zwracanej części Towarów wpłynęłoby na obniżenie wartości dostawy. W takim przypadku Usługodawca zwróci odpowiednią część wartości najtańszej dostawy dostępnej w dniu składania zamówienia.
 7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na podany przez Sprzedawcę adres przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty zwrotu Towaru. W przypadku braku odebrania Towaru przez Klienta, którą domniemaje się jako odstąpienie od Umowy, Klienta obciąża się kosztami zwrotu Towaru do Sprzedającego.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu sposobu zapłaty, którego użył Klient.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( np. wyroby szydełkowe wykonywane na wymiar z indywidualnym zdobieniem, wykończeniem, z wybranego materiału i kolorystyce)
  2. o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

§ 10 Reklamacje i Rękojmia

 1. Usługodawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych, wykonanego z najwyższą starannością i dokładnością wkładając w rękodzieło całą swoją wiedzę i umiejętności
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne. Przy czym należy pamiętać, że rękodzieło jest produktem specyficznym, posiadającym charakterystyczne dla niego niedoskonałości. Wyroby rękodzielnicze, w szczególności szydełkowe mogą posiadać nierówności, niewielkie węzełki, zgrubienia czy włoski charakterystyczne dla wyrobów z włóczki. Stan Produktu i jego trwałość w dużej mierze zależna jest od pielęgnacji, dbałości czy odpowiedniego prania czy suszenia.
 3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży -chyba że Sprzedawca, niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z prawa do rękojmi wysyłając mail na adres agnieszka.walkowiak@instrukcjepoprosze.pl W odpowiedzi na wiadomość Sprzedawca prześle formularz reklamacyjny oraz adres wysyłki towaru.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres podany przez  Sprzedawcę razem z wypełnionym formularzem. W wypadku
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
 7. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim chyba, że okoliczności wymagają wysyłki za granicę Polski istnieje możliwość tłumaczenia na język angielski
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych.
 4. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się wykorzystywania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej www.robotkiszydelkoweani.pl bez uprzedniej zgody Sprzedającego
 5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie lub zapisanie na wybranym nośniku.

 

Twój Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Continue Shopping